smedstorp se


Protokoll från styrelsemöte I Bygdegårdsföreningen  

2008-06-11

 

Närvarande: Kjell-Åke Andersson, Per-Åke Edstrand, Stig-Arne Svensson, Rune Palmquist, William Mårtensson, Ella Ingemansson

1. Mötet öppnades

2. Dagordning fastställdes

3. Att justera dagens protokoll utsågs Stig-Arne Svensson.

4. Handikappräcket är klart. Stegen är ej inköpt, städfirman vill godkänna. Per-Åke har varit i kontakt med kommunen angående utrymningsväg söder. Det krävs bygglov för ändring av fasad, vilket är fastighetsägarens sak att att rita och söka. Vi avvaktar.

5. Beslöt inköp av 30 nya stoldynor, Kjell-Åke o William åtar sig detta. Städfirman har tvättat blåa stoldynorna.

6. Per-Åke undersöker sprickan i herrtoans vägg samt läckage i verandans tak. Utföres i juli månad då det inte är uthyrt.

7. Bekräftelse från Kommunen ang. skötsel av grönområde oss tillhanda 15 maj. William och Kjell-Åke klippte omedelbart. Efter diskussion med SIF har de åtagit sig att klippa Gröne plan och Boulebanan mot skälig ersättning. Beslöt köpa blommor till urnor vid Gröne plan och Cementgjuteriet.

8. Beslut från förra mötet att stora salen skall upplåtas till grillning är inte aktuellt dock kvarstår Loppmarknad. Marknadscaféet håller Ella i även i år.
Annons på Gula Sidorna ingen avgift.
Byavandring planeras. Beslöt att bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe.
Parkeringen vid järnvägen behöver utökas, vändpunkten vid Snickeriet planeras. Vore bra om någon ville jobba med detta kanske trafik/miljö gruppen.
Järnvägen fyller fem år den 20 september, kanske något att fira, Kjell-Åke tar kontakt med Banverket

9. Mötet avslutades.