smedstorp se


Många grodor och kanske en prins?  

2008-05-23

langbensgroda
Långbensgroda, Rana Dalmatina 

lovgroda
Lövgroda, Hyla Arborea  

lokgroda
Lökgroda, Pelobates Fuscus  

akergroda
Åkergroda, Rana Arvalis  

padda vanlig
Vanlig Padda, Bufo Bufo  

 

I Sverige lever tretton olika arter groddjur och samtliga är fridlysta. En del av dem är så sällsynta att Naturvårdsverket har fastställt särskilda åtgärdsprogram för att bevara utrotningshotade arters fortbestånd och därför skyddas nu områden där dessa arter lever.

Naturreservatet Ljungavången, som är beläget invid riksväg 11 strax väster om Smedstorps kyrka, är ett av de få kvarvarande områdena i Norden där den utrotningshotade lökgrodan förekommer och förökar sig. Reservatet är ca 13 ha stort och marken utgörs mestadels av grus och sand. I kombination med flera småvatten och buskage utgör detta en utmärkt livsmiljö för bl a grodor. Det finns inga stigar eller någon form av tillrättalagda anordningar för besökare då området är mycket känsligt för störningar, framförallt mellan 1 april - 1 november.

Lökgrodan finns i cirka 1000 exemplar i Sverige och samtliga förekommer i södra Skåne. Den är beroende av varmt klimat, precis som flera andra arter, och lever här i utkanten av sitt utbredningsområde.
Lökgrodan är oerhört svår att upptäcka då den tillbringar en stor del av sitt liv nergrävd på flera decimeters djup i sanden och endast är aktiv nattetid under perioden april - oktober. Leken infaller under april - maj och hanarna sitter då på dammarnas botten och spelar vilket gör det svårt att höra spelet på land.

Lövgrodan är en mycket liten art men med en stor förmåga att ge ifrån sig ljud. När den spelar under maj och juni kan man på natten höra den på flera kilometers avstånd. Lövgrodan jagar sin föda i buskage och trädkronor. I reservatet kan man ofta se den sitta på björnbärsbladen när det är soligt.

Långbensgrodan etablerade sig i området för något år sedan och detta är en av de västligaste lekplatserna i landet. Annars förekommer den huvudsakligen i östra Blekinge samt på Öland där den lever i närheten av ädellövskog. Långbensgrodan är svår att höra då den spelar under vatten precis som lökgrodan.

I naturreservatet finns också större vattensalamander, mindre vattensalamander, vanlig groda, åkergroda samt vanlig padda.

Om du vill besöka området tänk då på att särskilda regler gäller för naturreservat;
bl a måste hunden vara kopplad och man får inte tälta eller göra upp eld. Man får inte heller röra de fridlysta groddjuren eller deras ägg och yngel.

Den som vill ha ytterligare information eller önskar en folder om naturreservatet Ljungavången kan gå in på länsstyrelsens hemsida www.m.lst.se

Text Anneli Noren Asker
Bilder hämtade från internet