smedstorp se

Protokoll fört vid årsmöte med Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening 
den 29 februari 2012 i Medborgarhuset, Smedstorp

2012-03-14

 

§ 1

Ordföranden Per-Åke Edstrand hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes Per-Åke Edstrand och styrelsens val av Agneta Ohlsson som mötessekreterare anmäldes.

§ 3

Dagordningen godkändes.

§ 4

Till att justera dagens protokoll valdes Mathias Richter och Kristina Eriksson.

§ 5

Kallelse till årsmötet hade införts i Ystads Allehanda och på hemsidan i god tid före mötet. Mötet godkände därmed kallelsens utlysning.

§ 6

Mötet beslutade att röstlängd skall upprättas om behov föreligger.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året godkändes. Bilaga 1.
Föreningen har under året haft 165 medlemmar och Medborgarhuset har varit uthyrt 161 gånger.
Föreningen har varit delaktig i ett flertal aktiviteter såsom invigningen av Gårdlösa kultur- och vandringsled, Österlen lyser, byavandring, fiskedamm vid midsommarfirandet, byapub, kaffeförsäljning under Smedstorps marknad, julmarknad, Lucia och julgransplundring. Ett allmänt möte har anordnats där representanter från kommunen deltog.

§ 8

Kassören Ella Ingemansson redogjorde för kassaredovisningen. Bilaga 2.
Resultatrapporten visade att 2011 års resultat slutade på minus 66 236 kronor. Stora engångskostnader, såsom slipning av golv 65 000 kr, byte av elcentral 10 000 kr har bidragit till det negativa resultatet. Därför kommer inga större investeringar, som belastar ekonomin, att göras under 2012. 
Informerades om en eventuell installation av solceller på Medborgarhuset. Kostnaden är beräknad till 110 00 kronor och kommer att finansieras till 100 procent genom bidrag. Ansökan om miljöstöd har skickats in till Länsstyrelsen. Färs & Frosta Sparbank har lovat ett bidrag om 40 000 kronor för ändamålet.
Kassören redogjorde därefter för en budget för 2012, som pekar på ett positivt resultat.
Kassaredovisningen för 2011 fastställdes därefter.

§ 9

Revisionsberättelsen upprättad av Eva Edstrand och Inger Lundmark upplästes. Revisorerna föreslog mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10

I enlighet med revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11

Till ordförande i styrelsen omvaldes Per-Åke Edstrand för ett år.

§ 12

Val av styrelseledamöter
Avgående ledamöter: Anders Anderberg, Ella Ingemansson, Ulla Nybjer, Lars Larsson och Agneta Ohlsson.
Kvarstående ledamöter: Kjell Bergkvist, Anna-Karin Edstrand och Kristin Skoog.
Avsägelser: Leif Andersson och Nina Richter

Till styrelseledamöter valdes
Omval på 2 år: Anders Andersberg, Ella Ingemansson, Ulla Nybjer, Lars Larsson och Agneta Ohlsson.
Fyllnadsval på 1 år: Jerry Arreström och Mikael Gustavsson.

Valberedningen tackade styrelsen för ett väl utfört arbete.

§ 13

Till revisorer omvaldes Inger Lundmark och Eva Edstrand på 1 år.
Till revisorssuppleant omvaldes Ingela Cervin på 1 år.

§ 14

Till ledamöter i valberedningen omvaldes Berit Danielsson (sammankallande), Jörgen Olsson och Margareta Baker.

§ 15

Mötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrad 150 kr per medlem.

§ 16

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna föredrogs. Bilaga 3. 
Förslaget hade godkänts på extra föreningsstämma 2012-01-25. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till stadgeändring.

§ 17

En inkommen motion från Berit Danielsson föreslog att bättre marknadsföra Medborgarhuset till föreningar och organisationer, eftersom ny utrustning – filmduk och projektor – har införskaffats. Lokalen är mycket lämplig för konferenser och möten. Därmed skulle bokningarna av lokalen kunna öka.
Uppdrogs åt styrelsen att utarbeta förslag.

§ 18

Övriga ärenden

• Byalaget har erhållit en hjärtstartare av Smedstorps församling. Den finns placerad i Medborgarhuset och information finns på en skylt vid ingången. Ulla Nybjer har gått en kurs om hur den skall användas. Uppdrogs åt styrelsen att försöka ordna en kurs så att fler kan få utbildning.

• Berit Danielsson och Eva Edstrand har skänkt en film och en pärm med foton, som handlar om fastigheter i Gårdlösa och historien om dessa.

• Anna-Karin Edstrand informerade om firandet av ”Gårdlösaledens dag” den 5 maj. Det blir guidning och tipstävling längs leden, servering av nässelsoppa och försäljning av korv. På kvällen ordnas en teckningsfest i Medborgarhuset. Information kommer att finnas på bl.a. hemsidan och anslagstavlor.

• Mats Josephson informerade om ett projekt avseende bredband med fiberoptik, som är tänkt att installeras i byarna utanför Tomelilla tätort. Bygderådet håller på att kartlägga var det gjorts förberedande nedgrävning av rör. Mats återkommer med mer information till byborna efterhand som projektet framskrider.

• Några bybor vill gå en kurs i Internet och efterlyser en plats att koppla upp sig till nätet. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka om det kanske kan erbjudas uppkoppling i Medborgarhuset.

• Den avgående styrelseledamoten Nina Richter avtackades för den insats hon gjort som sekreterare i styrelsen. En blomsterbukett överlämnades.

§ 19

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.